header header header header header header header

Winningen

Tengnagelwaard

Nabij het dorp Spijk exploiteert Wezendonk Zand en Grind BV de zand- en grindwinning Tengnagelwaard. De productie werd hier reeds in 1972 opgestart, maar kreeg een belangrijke impuls toen in het jaar 2000 een nieuwe verwerkingsinstallatie werd gebouwd. De bijzonder gunstige ligging, direct aan de Rijnoever, met de winlocatie op korte afstand achter de dijk maakt deze winning bijzonder geschikt voor het verladen van schepen.

Sinds 2012 is de nieuwe winning Carvium Novum, direct aansluitend aan de Tengnagelwaard, in bedrijf genomen. Via een lange transportband is deze winning verbonden met het voordepot en de aansluitende verwerkingsinstallatie. De uiteindelijke bestemming van de winning Carvium Novum is een Romeins speelpark, compleet met castellum en lodges. Wilt u hier meer over weten, klik dan op www.carviumnovum.nl .

Wezendonk  Zand en Grind BV beschikt op de Vliegenwaard over een moderne verwerkingsinstallatie met klassering, waarmee wij op basis van de voorhanden zijnde grondstoffen in staat zijn om aan de zeer brede vraag naar kwalitatief hoogwaardige zand- en grindproducten tegemoet te komen.

De opslag van diverse zand- en grindfracties in voorraaddepots maakt het mogelijk om snel en efficiënt schepen te beladen door middel van bandverlading. Daarnaast zijn ruime depots ingericht voor de opslag van grote voorraden standaardproducten waaruit wij met onze laadschoppen per as voor bestemmingen in de Oost-Gelderse regio verladen. Tevens kunnen wij, door de flexibele inrichting van onze logistiek, afnemers tegen concurrerende condities franco beleveren.

Op- en overslag

De aanwezigheid van een ruim bemeten loswal met loskraan, ingericht op de soms sterk wisselende waterstanden in de rivier, biedt tevens de mogelijkheid voor op- en overslag van diverse materialen, vanuit het schip op auto’s of vice versa.

Lobberdense Waard

Het project Lobberdense Waard wordt binnen afzienbare tijd ontwikkeld in het kader van natuurontwikkeling, hoogwaterbescherming, recreatie en delfstoffenwinning en is gelegen in de uiterwaarden van het Pannerdens Kanaal, ter hoogte van het splitsingspunt met de Waal nabij Pannerden, gemeente Rijnwaarden.

In de uiterwaard zal zand en grind worden gewonnen en per schip afgevoerd. Daarnaast krijgt het hele gebied een natuurfunctie met de uitbreiding van bestaande natuur in de vorm van ontwikkeling van nieuwe riviergebonden natuur. Door de ingrepen ontstaat meer ruimte voor de rivier bij hoogwater. De gehele uiterwaard wordt op termijn opengesteld voor publiek en duurzaam beheerd. Recreatie vindt plaats in extensieve vorm middels wandelen (struinen), fietsen, vissen en zwemmen.

Samenwerking Lobberdense Waard

In 2003 zijn delfstoffenwinners (CIV BV) uitgenodigd door Rijkswaterstaat om het project Lobberdense Waard binnen de Rijnwaardense Uiterwaarden nader uit te werken als privaat project en de uitvoering ter hand te nemen. In 2006 heeft dit, mede op verzoek van gemeente Rijnwaarden, geresulteerd in een samenwerking tussen Wezendonk Zand & Grind BV en Centrale Industriezand Voorziening BV genaamd “Samenwerking Lobberdense Waard” (SLW). Voor de bedrijven binnen SLW staat het duurzaam produceren van zand en grind centraal, in combinatie met allerlei vormen van gebiedsontwikkeling.

Voor meer informatie over de voortgang van dit project verwijzen wij u naar www.lobberdensewaard.nl